MUZIEK EN AANBIDDING

1LIFE TWENTE

Een groot deel van de samenkomsten van onze gemeente bestaat uit het gezamenlijk zingen voor onze Hemelse Vader, om Hem te aanbidden en groot te maken, de Schepper van hemel en aarde.

Waarom zingen?
Wanneer wij de liefde van de Heere Jezus hebben mogen leren kennen, kunnen wij Hem alleen maar eeuwig dankbaar zijn voor Zijn wonderbaarlijke offer aan het kruis, dat ons redding biedt! De samenzang is voor ons als gemeente een manier om onze dank te uiten en Hem te aanbidden. De Bijbel moedigt ons aan, als onderdeel van onze wandel als kinderen van God (Efeze 5), om wanneer wij onder elkaar zijn voor Hem te zingen en Hem te loven in ons hart (Efeze 5: 19-20: …en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

Naast het uiten van onze dank, zit er nog een belangrijk aspect aan onze lofzang voor de Heere, namelijk: Geestelijke oorlogsvoering. Vanaf het moment dat wij christenen zijn geworden, is onze geest levend gemaakt en met Jezus in de hemelse gewesten geplaatst (Efeze 2: 1-6). Hierdoor leven wij niet langer alleen een vleselijk leven, maar een geestelijk leven. Dit te midden van alle (kwaadaardige) geestelijke machten om ons heen op deze wereld! Hierdoor kunnen wij een enorme strijd ervaren in ons leven. Vooral op (en rondom) het moment van geestelijke doorbraken, bijvoorbeeld tijdens de verkondiging/preek, waarbij harten geslepen en veranderd worden door Het Woord van God, of tijdens ons dagelijks leven, bijvoorbeeld wanneer wij op het punt staan een kennis het evangelie te verkondigen, kunnen wij enorme weerstand ervaren van mensen en situaties om ons heen. Dan is het belangrijk in de kracht te gaan staan dat Jezus dit alles heeft overwonnen! Muziek kan hierbij een belangrijk middel zijn. Wanneer wij kijken naar het volk Israël in het oude testament, zien wij dat er tijdens de oorlogsvoering met andere volken zangers werden aangesteld om voorop te gaan in de strijd (bijvoorbeeld bij koning Josafat, 2 Kronieken 20). Terwijl zij lof zongen voor God, legde God de hinderlagen voor de vijand, waardoor de strijd werd overwonnen. In het geval van Josafat was dit zelfs zonder dat er enig gevecht van de Judeeërs zelf aan te pas kwam: God behaalde de overwinning voor hen. Omdat de geschiedenis van het volk Israël veel lessen en gelijkenissen bevat voor het geestelijke leven van ons Christenen, is dit waarop wij vertrouwen: God behaalt de overwinning voor ons wanneer wij geestelijk worden aangevallen! Wanneer wij met elkaar zingen tijdens onze samenkomsten willen wij overwinning behalen voor dat wat ons op dat moment kan afhouden van onze focus op de Heere Jezus.

Nog een reden om als gemeente samen te zingen, is dat het een enorme bemoediging kan zijn. Zingen over het uitzien naar die dag dat Jezus terugkomt en de heerschappij op aarde op Zich zal nemen, waarbij wij broeders en zusters samen met Hem mogen zijn! Wat een vooruitzicht! Wij hopen natuurlijk dat mensen die Jezus nog niet hebben ontvangen in hun hart die hierbij zijn ook aangeraakt mogen worden. Toen Paulus en Silas gevangen zaten (Handelingen 16: 25), zien wij dat zij baden en lof zongen voor God. Er staat hierbij specifiek vermeld dat de andere gevangenen naar hen luisterden. Zo kan onze lofzang, ook in onze moeilijke omstandigheden, nog invloed hebben op de mensen om ons heen!

Hoe ziet dit eruit (welke vorm, liederen)
Er bestaan veel soorten Christelijke liederen, gedragen door veel verschillende soorten instrumenten. In de Christengemeente 1LIFE zingen wij zowel psalmen, hymnen, als moderne Christelijke muziek (Opwekkingsbundel, Engelstalige muzikanten, etc.). De Bijbel zegt immers: Zing een nieuw lied! (Psalm 33: 3). De samenzang van onze diensten wordt voorgegaan door ons muziekteam: De 1LIFE Worshipband. Deze bevat enthousiaste mensen met een passie voor muziek om God groot te maken. Bij de liedkeuze streven zij ernaar de teksten zorgvuldig te toetsen op bijbelgetrouwheid en het centraal staan van God/Jezus, niet ons mensen. Bij het interpreteren van de teksten kan het voorkomen dat er ook gekeken wordt naar de leer van de bron (kerkorganisatie) waarvan de muziek afkomstig is en of deze in overeenstemming is met de visie van onze gemeente op de Bijbel.

In Psalm 150 worden wij aangemoedigd God te loven met veel soorten snaar-, blaas- en slaginstrumenten! Zo gebruikt onze band dan ook moderne instrumenten als gitaar, piano en drums. Met onze instrumenten en techniek proberen wij een aantrekkelijke, interactieve setting te creëren voor allerlei soorten mensen. Hierbij wordt altijd gestreefd om van de dienst geen show te maken, maar altijd een oprecht moment te hebben met elkaar om God te prijzen. Wij zijn echter geen robots! Muziek kan ons fijne gevoelens bezorgen en ook in de psalmen zitten veel emoties. Maar onze aanbidding, die draait om de Heer, en niet om ons.

Vaak zijn onze diensten als volgt muzikaal opgebouwd: Een welkomstlied, gevolgd door meerdere aanbiddingsliederen, een overdenkingslied na de preek/boodschap en een slotlied om ons met goede moed weer de wereld in te sturen!

Aanbidding: Meer dan muziek
Muziek is een fantastisch middel dat de Heer ons gegeven heeft om Hem te loven en prijzen. We hebben gelezen dat de Bijbel ons ook zeker aanmoedigt dit te doen! Maar wanneer wij slechts God loven met onze mond en in ons dagelijks leven niet zoveel op Hem uit doen, maken wij Hem dan werkelijk groot? Betekent onze aanbidding dan veel? In Jesaja 29 vers 13-14 zegt God over Israël: “Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden,en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom, zie, ga Ik verder…“. Wij zien dus dat het God niet behaagt als wij hem slechts met onze lippen eren. Hij ziet graag dat wij ons hart dichtbij Hem houden. Dat wij ontzag voor Hem hebben in ons leven. Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”. Paulus roept ons op om ons hele lichaam aan God toe te wijden: dat is onze redelijke godsdienst. Om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld, maar van dag tot dag veranderd door onze vernieuwde gezindheid, de nieuwe schepping die wij zijn! Een intieme relatie met de Heer onderhouden is meer dan alleen liedjes zingen. De Vader wordt pas echt verheerlijkt als wij veel vrucht dragen (Johannes 15: 8), wat wij kunnen bereiken door in Zijn Woord te blijven wandelen (Johannes 15: 1-8).

Wij willen jullie aanmoedigen te blijven zingen voor onze God, door elke situatie in ons leven, tot onze laatste dag en wij voor altijd met Hem mogen zijn. Amen!