GELOOFSSTANDPUNTEN

1LIFE TWENTE

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel de enige gezaghebbende norm is en het ware Woord van God. In onze gemeente gebruiken wij de Statenvertaling en Herziene Statenvertaling omdat we die het meest getrouw achten.
(Psalmen 12:6-7). 

God

Wij geloven in één drie-enig God, die eeuwig bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn gelijk in macht en heerlijkheid en hebben dezelfde eigenschappen en volmaaktheden.
(Deuteronomium 6:4; 1 Timotheüs 1:17; 1 Johannes 5:7).

Jezus Christus

Wij geloven in de Godheid van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn plaatsvervangende dood voor zondaars, Zijn lichamelijke opstanding en Zijn lichamelijke hemelvaart.
(1 Timotheüs 3:16).

Verlossing/Evangelie

Wij geloven dat elke berouwvolle zondaar de vrije keuze heeft om te vertrouwen op de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus voor zijn/haar verlossing. Eenmaal gered, is deze persoon altijd gered en eeuwig veiliggesteld.
(Handelingen 20:21; 1 Korinthe 15:1-4; Romeinen 10:9; Efeze 2:8-9, 4:30).

Kerk

We geloven in twee Bijbelse toepassingen van het woord ‘kerk’.

  1. Het is het lichaam van Christus bestaande uit alle geredde christenen.
  2. Het is een plaatselijke vergadering christenen.

In de kerk houden wij ons aan twee instellingen die ons vanuit Gods woord gegeven zijn:

  1. De doop door onderdompeling in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest.
  2. Het Avondmaal

In de kerk zijn er vanuit Gods woord gezien 2 ambten:

  1. Ouderlingen
  2. Diakenen

Het eerste ambt wordt alleen uitgevoerd door mannen.
(Efeze 4:11-14; 1 Korinthe 11:20-34; Mattheüs 3:16, 28:19; 1 Timotheüs 3:1-13; Johannes 18:36).

Israël

Wij geloven dat Israël het volk van God is en dat God met zijn volk een heilsplan heeft. De kerk heeft Israël niet vervangen. Wanneer de kerk is weggenomen zal God zijn plan met Israël voltooien.
(Genesis 12: 1-4, Ezechiël 37: 1-28, Zacharia 14: 1-21, Romeinen 11 1-32)

Gaven van de Geest

Wij geloven in de gaven van de Geest voor de gemeente van Jezus Christus.

Wij geloven in een almachtige soevereine God die wonderen doet.

Wij geloven dat de gaven die in Gods woord ‘tekenen’ worden genoemd (sprekend over visioenen, profetieën, genezingen door handoplegging en het op bovennatuurlijke wijze spreken in een vreemde taal) niet bedoeld zijn voor de huidige kerk. In Gods woord lezen we dat mensen alleen kunnen deelnemen aan deze tekenen als ze omringd zijn door de apostelen, omdat ze het woord moesten bevestigen omdat de Bijbel nog niet volledig beschikbaar was. Of wanneer ze omring waren met Joden, omdat deze tekenen oorspronkelijk voor hen bedoeld waren.

Wij geloven dat de tekenen geleidelijk zijn opgehouden, omdat het evangelie van de Joden naar de heidenen is gegaan. De apostelen zelf spreken ook over deze stopzetting. Daar komt bij dat wij vandaag de dag de complete Bijbel tot onze beschikking hebben. Daarom kunnen wij door geloof wandelen in Zijn woord en hebben wij geen tekenen nodig om te zien.
Markus 16:14, 17-18; 2 Timotheüs 4:20; 1 Korinthe 1:22; Handelingen 13:45-46; Hebreeën 2:3-4; 2 Korinthe 5:7; Romeinen 10:17; Markus 13:22; Openbaring 2:2).

Schepping

Wij geloven dat God de hemel en aarde in 6 dagen van 24 uur geschapen heeft.

Wij geloven niet in de evolutietheorie.

Wij geloven dat God de man en vrouw geschapen heeft als beeld van Christus en Zijn gemeente.
(Markus 10:6; Genesis 1-2; Jesaja 45:18).

De laatste dagen

Wij geloven in de spoedig naderende opname van de gemeente door onze Here Jezus Christus om de kerk voor de grote verdrukking op te nemen. Aan het einde van de grote verdrukking zal Jezus Christus terugkeren naar de aarde, Zijn heerschappij vestigen vanuit de stad Jeruzalem en Zijn koningschap bevestigen over het aardse Messiaanse Koninkrijk dat aan het volk Israël was beloofd.
(Lucas 21:21-23; 1 Thessalonicenzen 5:9; Romeinen 11:25-29; Openbaring 19:11-16; 20:1-6).

Bedelingen

Wij geloven dat de teksten uit de Bijbel op de juiste manier moeten worden verdeeld en dat deze teksten geschreven zijn voor verschillende doelgroepen zoals voor het volk Israël, de heidenvolkeren en de gemeente van Jezus Christus (kerk). Hier bedoelen we mee dat we bij het lezen van Gods woord altijd zullen kijken in welke tijd en voor wie het geschreven is.
(2 Timotheüs 2:15; 3:16-17; 1 Petrus 1:10-12; 2 Petrus 3:16, 18). 

Getuigen

Wij geloven dat we als christenen er naar moeten streven om over de goede boodschap van de redding door Jezus Christus te getuigen op de plekken waar wij gesteld zijn. Niet alleen door woorden maar ook door daden.
(Efeze 6:15; 2 Korinthe 3:3).