Geloofsstandpunten

Waar wij in geloven

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel de enige gezaghebbende norm is en het ware Woord van God. In onze gemeente gebruiken wij de Statenvertaling en Herziene Statenvertaling, omdat we die het meest getrouw achten.
(Psalmen 12:6-7). 

God

Wij geloven in één drie-enig God, die eeuwig bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn gelijk in macht en heerlijkheid en hebben dezelfde eigenschappen en volmaaktheden.
(Deuteronomium 6:4; 1 Timotheüs 1:17; 1 Johannes 5:7).

Jezus

Wij geloven in de Godheid van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn plaatsvervangende dood voor zondaars, Zijn lichamelijke opstanding en Zijn lichamelijke hemelvaart.
(1 Timotheüs 3:16).

Verlossing

Wij geloven dat elke berouwvolle zondaar de vrije keuze heeft om te vertrouwen op de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus voor zijn/haar verlossing. Eenmaal gered, is deze persoon altijd gered en eeuwig veiliggesteld.
(Handelingen 20:21; 1 Korinthe 15:1-4; Romeinen 10:9; Efeze 2:8-9, 4:30).

Kerk

We geloven in twee Bijbelse toepassingen van het woord ‘kerk’.

  1. Het is het lichaam van Christus bestaande uit alle geredde christenen.
  2. Het is een plaatselijke vergadering christenen.
Israël

Wij geloven dat Israël het volk van God is en dat God met zijn volk een heilsplan heeft. De kerk heeft Israël niet vervangen. Wanneer de kerk is weggenomen zal God zijn plan met Israël voltooien.
(Genesis 12: 1-4, Ezechiël 37: 1-28, Zacharia 14: 1-21, Romeinen 11 1-32)

Gaven van de geest

Wij geloven in de gaven van de Geest voor de gemeente van Jezus Christus zijnde; profetie, bedienen, leren, vermanen, uitdelen, barmhartigheid en blijmoedigheid.

Wij geloven in een almachtige soevereine God die wonderen doet.

Wij geloven dat de tekenen zoals persoonlijke profetieën, genezingen door handoplegging en het op bovennatuurlijke wijze spreken in een andere taal alleen in de aanwezigheid van de apostelen beschikbaar waren. De apostelen waren directe ooggetuigen van Jezus en hen volgde deze tekenen om aan in de eerste plaats Israël te verkondigen wie Jezus is.

De bijzondere tekengaven zijn geleidelijk opgehouden naarmate het evangelie van de Joden naar de heidenen is gegaan. De apostelen zelf spreken ook over deze stopzetting. Daar komt bij dat wij vandaag de dag de complete Bijbel tot onze beschikking hebben. Daarom kunnen wij door geloof wandelen in Zijn woord en hebben wij geen tekenen nodig om te zien.

Laat hier geen misverstand over ontstaan, wij geloven en ervaren dat God zeker op wonderlijke en bovennatuurlijke wijze kan ingrijpen in mensenlevens, echter op Zijn tijd en niet de onze. God is souverein. 
(Romeinen 12:7-8; Markus 16:14, 17-18; 2 Timotheüs 4:20; 1 Korinthe 1:22; Handelingen 13:45-46; Hebreeën 2:3-4; 2 Korinthe 5:7; Romeinen 10:17; Markus 13:22; Openbaring 2:2).

Schepping

Wij geloven dat God de hemel en aarde in 6 dagen van 24 uur geschapen heeft, vanwege het Hebreeuwse woord ‘yom’, wat etmaal betekent. In Genesis 1:1 staat ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde’. Als je in de oerknal zou geloven, ter vergelijking, dan kun je hier zelfs mee uit de voeten én geeft deze zin ook nog eens een antwoord op het grootste probleem in de oerknal: de oorzaak, hoe is de knal ontstaan. Lees je deze zin op deze manier, dan kun je dit als volgt zien: In den beginne (tijd) schiep God (oorzaak) de hemel (ruimte) en de aarde (materie). Alle reden om de bijbel te hanteren. 

Wij geloven niet in de evolutietheorie als verklaring voor het ontstaan van deze wereld. We geloven wel dat de schepping zo is gemaakt dat, bijv. bepaalde dieren en planten, zich kunnen aanpassen aan de omgeving (zn. ‘adaptatie’ of ‘micro-evolutie’), maar dit is onderdeel van de schepping. Wij geloven dat alles ‘naar hun soort’ is geschapen en dat er geen overgang van soort naar soort plaatsvindt. (Genesis 1:11-27).

Wij geloven dat God de man en vrouw geschapen heeft als beeld van Christus en Zijn gemeente.
(Markus 10:6; Genesis 1-2; Jesaja 45:18).

De laatste dagen

Wij geloven in de spoedig naderende opname van de gemeente door onze Here Jezus Christus om de kerk voor de grote verdrukking op te nemen. Aan het einde van de grote verdrukking zal Jezus Christus terugkeren naar de aarde, Zijn heerschappij vestigen vanuit de stad Jeruzalem en Zijn koningschap bevestigen over het aardse Messiaanse Koninkrijk dat aan het volk Israël was beloofd.
(Lucas 21:21-23; 1 Thessalonicenzen 5:9; Romeinen 11:25-29; Openbaring 19:11-16; 20:1-6).

Bedelingen

Wij geloven dat de teksten uit de Bijbel op de juiste manier moeten worden verdeeld en dat deze teksten geschreven zijn voor verschillende doelgroepen, zoals voor het volk Israël, de heiden-volkeren en de gemeente van Jezus Christus (kerk). Hier bedoelen we mee dat we bij het lezen van Gods woord altijd zullen kijken in welke tijd en voor wie het geschreven is.
(2 Timotheüs 2:15; 3:16-17; 1 Petrus 1:10-12; 2 Petrus 3:16, 18). 

Getuigen

Wij geloven dat we als christenen er naar moeten streven om over de goede boodschap van de redding door Jezus Christus te getuigen op de plekken waar wij gesteld zijn. Niet alleen door woorden maar ook door daden.
(Efeze 6:15; 2 Korinthe 3:3).

Kom je ons bezoeken?

Je bent van harte welkom!